Сrnogorski العربية English
1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

Dana 29.06.2018. godine, na web site-u: novidk.me objavljeno je Obavjestenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo, Podgorica, koja će se održati 31. jula 2018. godine u 11h prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica sa objavljenim dnevnim redom.

Ovim putem obavještavamo akcionare da je došlo do tehničke korekcije u tačci 3 dnevnog reda,  koja je umjesto: Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC, trebala da glasi  Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Novog duvanskog kombinata AD Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC.

Polazeći od navedenog, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora o izmjeni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo, Podgorica, br. 703-N/18 od 05.07.2018. godine,  mjenja se tačka 3. dnevnog reda pomenute vanredne skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, tako da ista sada glasi:

3. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Novog duvanskog kombinata AD Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZLLC.

U ostalom dijelu, dnevni red i obavještenje ostaju nepromjenjeni.

 

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Sa sjedistem u Podgorici, Ćemovsko polje bb

PIB: 02860864

Registarski broj: 40009323

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu članova 36-39, 40 Zakona o privrednim društvima, člana 10 Statuta Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica od dana 28. Juna 2018. godine, Odbor direktora Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, saziva vanrednu Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati 31. jula 2018. godine u 11h u prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica, i sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Procjene 1 od strane revizorske kuće Ernst&Young,

3. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Ugovora o dokapitalizaciji između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o ustupanju Ugovora o dokapitalizaciji između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica, BMJ INDUSTRIES FZ – LLC i GRAND INTERLATIONAL-a,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Akcionarskog sporazuma,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Odluke o pretvaranju potraživanja u akcijski kapital emitenta “Novog duvanskog kombinata” AD Podgorica,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva,

11. Razno.

Obavještavaju se akcionari Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, Država Crna Gora – Vlada Crne Gore i Glavni grad, čiji ukupan broj akcija iznosi 6803364 (100% vlasništva), od kojih je u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice 2046495 akcija (30,08%), a Države Crne Gore – Vlada Crne Gore 4756869 akcija (69,92%), pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas (obične akcije), da će materijal za vanrednu skupštinu akcionara biti na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova. Smatraće se da za održavanje vanredne skupštine postoji kvorum, ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično , zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

U cilju bolje organizacije rada vanredne Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da se prijave  najkasnije dva radna dana prije održavanja  Skupštine radi evidencije i identifikacije, u sjedište Društva.  

                 

Predsjednik Odbora direktora

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

With its headquarters in Podgorica, Ćemovsko polje bb

TIN: 02860864

Registration Number: 40009323

 

NOTIFICATION

By this occasion we notify You that pursuant to Articles 36-39,40 of the Companies Law and Article 10 of the Statute of the Novi duvanski kombinat joint stock company, and Decision of the Board of Directors on the convocation of the extraordinary assembly of the shareholders of the “Novi duvanski kombinat” joint stock company Podgorica adopted on June 28th 2018 Board of Directors convokes  the extraordinary session of the Shareholders Assembly of the "Novi duvanski kombinat" joint stock company Podgorica (hereinafter referred to as: the Company) is convocated for 31st  July 2018 at 11 hours at the premises of the Company, Ćemovsko polje bb, with the following

  

AGENDA

1. Introduction to the unique list of shareholders and the adoption of the working bodies of the Assembly,

2. Review and adoption of the Decision on the adoption of Appraisal 1 by auditor Ernst & Young,

3. Review and adoption of the Decision on conclusion of the Loan Agreement between the State of Montenegro - the Government of Montenegro, the Capital City of Podgorica and BMJ INDUSTRIES FZ - LLC,

4. Review and adoption of the Decision on conclusion of the Annex to the Capital increase Agreement between the State of Montenegro - the Government of Montenegro, the Capital City of Podgorica and BMJ INDUSTRIES FZ - LLC,

5. Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Agreement on assignment of the Capital increase Agreement between the State of Montenegro - the Government of Montenegro, the Capital City of Podgorica, BMJ INDUSTRIES FZ - LLC and GRAND INTERLATIONAL,

6. Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Shareholders Agreement,

7. Review and adoption of the Decision on Adoption of the Decision on Conversion of Claims into the share capital of the issuer "Novi Duvanski kombinat" AD Podgorica,

8. Review and adoption of the Decision on the conversion of debt into share capital,

9. Review and adoption of the Decision on the issuance of stocks based on the conversion of debt into share capital,

10. Review and adoption of the Decision on amendments to the Articles of Association of the Company,

11. Miscellaneous.

The shareholders of the "Novi duvanski kombinat" joint stock company Podgorica, the State of Montenegro - the Government of Montenegro and the Capital City, whose total number of shares amounts to 6803364 (100% ownership), out of which in the ownership of Capital City – Podgorica 2046495 shares (30,08%), and in the ownership of State of Montenegro – Government of Montenegro 4756869, (69,92%), with each share being entitled to one vote (ordinary shares) are hereby informed that the material for the extraordinary assembly of Shareholders will be available to shareholders, within the legal deadline in the business premises of the Company, Ćemovsko polje bb, in Podgorica, every working day from 9 am to 2 pm, It shall be deemed that there is a quorum for holding the extraordinary assembly exists, if the extraordinary meeting is attended by shareholders who own at least half of the total number of shares with voting right, who are present personally, represented by the proxy or voted through the ballot papers. The extraordinary assembly of Shareholders shall make decisions by a law prescribed by a majority of the votes of the present, represented shareholders or by ballots, taking into account the prescribed rules for determining the quorum and limiting the voting of individual shareholders.

The power of attorney to the Extraordinary Assembly of shareholders must be certified in accordance with the Law. The form of power of attorney and the voting card may be taken over by the shareholders in the business premises of the Company, Ćemovsko polje bb, in Podgorica, every working day from 9 am to 2 pm.

In order to better organize the work of the Assembly, persons wishing to attend the session as well as the legal representatives or proxies of the shareholders, are kindly asked to apply at least two working days before the Assembly for the record and identification, at the headquarters of the Company.

 

President of the Board of Directors

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga