1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AD PODGORICA

Na osnovu člana 136 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20 i 146/21), obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br.25-OD/23 od 25.05.2023. godine, sazvana redovna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 27.06.2023. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ulica kraljice Milene bb, Podgorica, sa početkom u 10 h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

DNEVNI RED

1.Upoznavanje akcionara sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;

2.Usvajanje Zapisnika sa prethodne redovne Skupštine akcionara održane dana 29.06.2022. godine;

 3.Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu, sa izvještajem revizora “Ernst & Young Montenegro” d.o.o. Podgorica

4.Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Društva

5.Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu

6. Razno

 

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 23.276.909 akcija, od kojih je u vlasništvu:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,16% vlasništva)

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija (96,97% vlasništva) i

-Novi duvanski kombinat AD Podgorica 433.622 akcija (1,86% vlasništva).

 

Od čega je akcija sa pravom glasa ukupno 22.843.287 akcija i to:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija (1,16% vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija (96,97% vlasništva).

(S obzirom da su akcije Novog duvanskog kombinata sopstvene akcije te  saglasno članu 231 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum skupštine.)

Sve akcije sa pravom glasa su obične, redovne akcije, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.  

Smatraće se da za održavanje redovne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku, u poslovnim prostorijama Društva u Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, u Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Informacije o obavještenju o sazivanju skupštine će saglasno članu 136 Zakona o privrednim Društvima biti dostupne na internet stranici Novog duvanskog kombinata AD Podgorica na web adresi: www.novidk.me

 

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK
Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga