1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AD PODGORICA

Saglasno članu 36 stav 6 Zakona o privrednim društvima, obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 999-N/20 od 18.05.2020. godine, sazvana redovna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 17.06.2020. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica,  sa početkom u 11 h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

DNEVNI RED

 1. 1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;
 1. 2. Usvajanje Zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 02.07.2019. godine i nastavka redovne Skupštine akcionara održanog dana 17.07.2019. godine;
 1. 3. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu, sa izvještajem nezavisnog revizora “Ernst&Young Montenegro” d.o.o. Podgorica;
 1. 4. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka na teret rezervi;
 1. 5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
 1. 6. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2020. godinu;
 1. 7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva;
 1. 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na sticanje sopstvenih akcija na ime duga Glavnog grada Podgorice prema Novom duvanskom kombinatu AD Podgorica;
 1. 9. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni adrese sjedišta Društva;
 1. 10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, sa prečišćenim tekstom Statuta;
 1. 11. Razno.

Prema izvodu iz Centralno klirinškog depozitarnog društva (CKDD),  ukupan broj emitovanih akcija iznosi 23.276.909, od kojih je u vlasništvu:

- Glavnog grada-Podgorice 2.455.438 akcija (10, 5 % vlasništva),

- Vlade Crne Gore 270.543 akcija (1,2% vlasništva) i

- Grand International FZ-LLC, UAE, 20.550.928 akcija

(88,3% vlasništva).

Sve akcije su obične, redovne akcije, sa pravom glasa, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.  

Smatraće se da za održavanje redovne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga